Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.1. Spotstreaming: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65518136
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Spotstreaming een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Spotstreaming zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Spotstreaming alleen bindend indien en voor zover deze door Spotstreaming uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Spotstreaming is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.


Artikel 3. Verplichtingen Spotstreaming
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Spotstreaming dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Spotstreaming spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Spotstreaming zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Spotstreaming spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.


Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Spotstreaming steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Spotstreaming het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Spotstreaming, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Spotstreaming zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Spotstreaming van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Spotstreaming is het Opdrachtgever verboden de door Spotstreaming verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Spotstreaming heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Spotstreaming niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Spotstreaming en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Spotstreaming mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Bij bestelling van streaming en of andere diensten uitgezonderd webdesign geldt dat deze binnen 24 uur na aanvraag geannuleerd kunnen worden, door de bestelling gaat consument akkoord met deze termijn en deze voorwaarden. wanneer consument binnen deze 24 uur annuleerd is deze alleen de eerste maand termijn verschuldigd, annuleert consument later dan deze 24 uur is deze ook een opzegtermijn verschuldigd. Wanneer de diensten eenmaal geactiveerd zijn en de 24 uur is verstreken geldt dat consument actief gebruik heeft gemaakt van de dienst.
Wanneer er een jaarcontract wordt afgesloten en het jaar binnen dit jaar wordt opgezegd vervallen alle kortingen en zal dit alsnog gefactureerd wordenis de klant verplicht deze te voldoen binnen 5 dagen na de herziene facturatie en daarna geeft Spotstreaming de vordering ter incasso uit handen

4.11. Bij bestelling van webdesign producten, ziet consument bij bestelling af van de wettelijke bedenk periode, daar direct gestart wordt met werkzaamheden met betrekking tot design en opbouw van een website, dit houd in dat een consument bij bestelling van webdesign producten deze verplicht is af te nemen en ook te betalen.
4.12. Het door Opdrachtgever aan Spotstreaming geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Spotstreaming en Opdrachtgever.
4.13. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Spotstreaming, dat al het door Opdrachtgever aan Spotstreaming verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Spotstreaming te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.14. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.


Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Spotstreaming het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Spotstreaming zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Spotstreaming zijn onder voorbehoud van typefouten.
6.3. Spotstreaming is gerechtigd jaarlijks de prijzen aan te passen middels de inflatiecorrectie welke van toepassing is in Nederland.Aangezien het hier om een inflatiecorrectie gaat is dit geen prijsverhoging welke is besloten door spotstreaming en dan ook geen reden vooropzegging van uw diensten i.v.m. een prijsaanpassing.
Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Spotstreaming wordt ontvangen.
7.2. Door Spotstreaming opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden., is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4. Klant dient ten alle tijden de eerste bestelling welke gedaan is te betalen, bij bestelling zal ook het IPadres alsmede hostname van de internetverbinding van klant gelogt worden


Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Spotstreaming, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Spotstreaming gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Indien klant een pakket voor een jaar afneemt is deze verplicht 1 volle kalendermaand voor het verstrijken van de looptijd op te zeggen, doet klant dit niet dan zal de looptijd automatisch doorlopen met een kalenderjaar, immers verhuren wij geen abonnement maar leveren wij een service en deze mogen wettelijk verlengd worden wanneer niet opgezegd is door klant.


Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,scripts alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Spotstreaming of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieлn vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Spotstreaming toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Spotstreaming door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4. Bij het kopen van onze scripts bent u degeen die zich moet houden aan het NIET doorverkopen mits in overleg van de eigenaar. Mocht u daar niet aan voldoen berekenen wij een een boete van 300 euro.
9.5 Op alle door spotstreaming gemaakte website berust een copyright ongeacht of een klant hiervoor betaalt heeft of niet, immers de website zijn gedesignt door spotstreaming en kopieeren is dus niet toegestaan. Bij constatering van schending van de copyrights is Spotstreaming gerechtigd om een bedrag van 750 euro excl btw zowel te verhalen op degene die het copyright heeft geschonden alsmede daar opdracht voor heeft gegeven.
Deze factuur dient binnen 48 uur betaalt te worden, wordt dit niet voldaan dan zal Spotstreaming de vordering direct uit handen geven aan Online Incasso.Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Spotstreaming zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. Spotstreaming is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. Spotstreaming heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.


Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Spotstreaming Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiлren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.4 Bij het afnemen van de stream met Sena en Buma moet u binnen 5 werken een kopie legimitatie naar ons opsturen , bij het niet naar komen van deze punt wordt de stream direct opgeschort tot dat alle gegevens bij ons binnen zijn.
11.5 Bij het opzeggen van de stream wordt de poort en de ip vrij gegevens voor een nieuwe radiostation,besluit u toch weer verder te gaan dan kan het zijn dat uw oude ip en poort nummer zijn vergeven.En op dat moment krijgt u weer een nieuwe van ons.
11.6 Bij het constateren van het misbruik maken van de licenties (Sena/Buma) wordt er een mail gestuurd naar de opdrachtgever, na deze mail wordt er verzocht binnen een bepaald tijd om de licentie/stream in orde te maken, Wordt hier niet aan voldaan dan volgt er een sanctie van Ђ50.- per dag.
11.7 In geval van resellers hetzij hosting, hetzij streaming heeft Spotstreaming ten alle tijde het recht om een klant van een reseller de toegang tot welke server dan ook te weigeren, Spotstreaming is immers eigenaar van de servers en bepaald wie toegang krijgt.
Desgevraagd kan Spotstreaming de reseller informeren wanneer deze erom vraagt maar de eindbeslissing over wel of niet toelaten blijft bij Spotstreaming.
11.8 In geval van hostingpakketten gelden de datalimieten welke eraan zijn gekoppeld per maand en wel van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, wanneer gebruiker over de aangevraagde datalimieten heen gaat zal het account automatisch geblokkeerd worden en pas op verzoek van de klant weer geactiveerd worden. Klant heeft daartoe 2 opties of het betalen van een upgrade naar een hoger pakket en wanneer klant dit niet wil zal er maandelijks het meer verbruikte aantallen GB's worden afgerekend voor een tarief van 1 euro excl btw per die maand teveel gebruikte GB. Klant zal op de eerste werkdag van de nieuwe maand na overschrijding van de datalimiet een factuur krijgen welke binnen 5 dagen betaalt dient te worden. Mocht klant deze factuur niet betalen is spotstreaming gerechtigd om het hostingpakket weer te deactiveren en het restant van het jaar van de looptijd in rekening te brengen aan de klant voor een bedrag per maand van de openstaande teveel gebruikte data Een voorbeeld iemand heeft een 1gb pakket (1 gb ruimte 2 GB data) en verbruikt 20 gb data dan zal er op de eerste werkdag na afloop van de maand een factuur worden verstuurt van 18.00 excl btw, wanneer klant deze niet betaalt zal restant aantal maanden van het jaar in rekening worden gebracht keer 18.00 euro + 50 euro excl btw wegens contractbreuk

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat Spotstreaming voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Spotstreaming vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Spotstreaming, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Spotstreaming tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Spotstreaming geen bemiddeling heeft verleend.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Spotstreaming.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Spotstreaming niet nakomt is Spotstreaming zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Spotstreaming op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
13.3 Bij het kopen van een script heeft u alleen toegang tot het script en mag u het niet doorverkopen aan derden.Bij het niet opvolgen van deze regel zijn wij genoodzaakt een boete van 300 euro te laten betalen!


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Opdrachtgever dient de door Spotstreaming uitgeschreven rekeningen(factuur) via betalings mogelijkheden te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door Spotstreaming uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Alle door Spotstreaming geleverde producten en diensten worden geleverd onder het principe van prepaid, de klant betaald dus altijd vooraf voor de komende periode, klant kan tegoed in het account storten waaruit de factuur betaalt word, in geen enkel geval zal tegoed welke in het account staat bij beлindiging van de diensten en producten worden teruggestort naar de klant, bij voortijdige beлindiging zal het tegoed dan ook als verloren worden beschouwd. Klant maakt dus bij beeindiging van de samenwerking met Spotstreaming dus geen aanspraak meer op eventueel tegoed in het account.
14.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursйance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.6. In bovenstaande gevallen heeft Spotstreaming voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beлindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Spotstreaming vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21 % B.T.W. behalve anders vermeld.
14.7. Bij een stream zonder licenties heeft u een contract van een maand, Voor het opzeggen kunt u dat via het controlepannel doen minimaal 10 dagen voor dat de periode is afgelopen.
14.8. Tevens als men een stream en daarbij een Sena en Buma pakket afneemt zit er op de Stream,Sena en Buma een contract periode van minimaal 6 volle maanden met een opzegtermijn van 1 maand.
14.9. Na het versturen van de aanmaning van de openstaande factuur en het uitblijven van de betaling wordt het contract voor de licenties die via ons zijn aangevraagd opgezegd, voor het opnieuw aanvragen van de licenties met de huidige gegevens worden er administratiekosten in rekening gebracht van Ђ50.-.
14.10. Anders dan voorgaande betalingscondities is het bij een afrekening wegens contractsbreuk, schending copyright, support welke buiten de werkelijke support valt enz. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 5 werkdagen.

14.11. Spotstreaming biedt klanten ook een alles in 1 pakket aan, hiervoor betaalt de klant per maand een bedrag voor een website, hosting, websiteonderhoud en een stream, hierbij worden de kosten voor de website verdeeld over 12 maanden en voor dit product geldt dan ook een minimale afnameperiode van 12 maanden, wanneer klant besluit voortijdig dit product op te zeggen dient deze toch de volledige 12 maanden te betalen immers is er ook een website geleverd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Spotstreaming aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van Spotstreaming wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (inclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van Spotstreaming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Spotstreaming geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Spotstreaming.
15.5. De aansprakelijkheid van Spotstreaming wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Spotstreaming onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Spotstreaming ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spotstreaming in staat is adequaat te reageren.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Spotstreaming meldt.
15.7. In gevallen waar Spotstreaming alleen doorgeefleverancier is d.w.z. reseller van apparatuur of diensten, welke dus niet rechtstreeks geleverd worden door spotstreaming vanuit een eigen magazijn of server ligt de verantwoording van eventuele reclames, garanties en financiele afwikkelingen geheel bij de leverancier waar Spotstreaming de producten of apparaten heeft besteld voor de klant. Spotstreaming zal wel altijd een bemiddelende rol spelen bij oplossing van conflicten wanneer klant niet naar tevredenheid wordt geholpen. Contact met de leverancier en klant zal altijd geschieden via Spotstreaming tenzij door beide partijen aangegeven wordt rechtstreeks contact met elkaar te willen. Spotstreaming is dan ook in deze situaties op geen enkel manier aansprakelijk voor geleden schade of vergoeding in welke vorm dan ook.
15.8. Wanneer een defect ontstaat aan apparatuur door, brand-, water- en/of stroomschade is de schade aan het apparaat voor rekening van de klant, immers kan spotstreaming niet instaan voor de situatie bij de klant in huis / kantoor. In geval van een defect apparaat d.m.v. schade van buitenaf is de klant zelf verantwoordelijk voor vervanging van de apparatuur.
15.9. Opdrachtgever vrijwaart Spotstreaming voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Spotstreaming geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

15.10. Bij werkzaamheden welke niet tot het goed functioneren van de dienst behoren c.q. welke niet veroorzaakt worden door een storing, hierbij kan gedacht worden aan het veranderen van gegevens o.i.d. zullen kosten in rekening gebracht worden, deze kosten bedragen binnen de openingstijden 75 euro excl btw per uur en buiten de openingstijden 175 euro excl btw per uur


Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Spotstreaming door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Spotstreaming kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beлindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 17. Duur en beлindiging
17.1. De overeenkomst voor hostingdiensten en/of jaarcontracten voor een stream wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging minimaal een maand voor verloop van het contract steeds stilzwijgend verlengd met een periode van ййn jaar.De opzegging gaat alleen akkoord via het controlepannel waar u de opzegging door kunt geven.
17.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3. De overeenkomst voor VPS-hosting diensten kan schriftelijk en aangetekend of via ticketsysteem t.b.v de administratie worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Spotstreaming het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Spotstreaming op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
17.5. Heeft u een stream van Spotstreaming samen met de licenties voor Buma en Sena Dan MAG u GEEN gebruik maken van een derde strem op uw website.Doet u dit wel naar controle krijgt uw een waarschuwing om dit binnen 12 uur aanpassen , blijkt naar controle dit nog niet goed tezijn zijn wij genoodzaakt om u stream te opschorten, en tevens wordt dan de boeteclausule van toepassing.
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door ййn der partijen als zodanig is aangeduid.


Artikel 19. Opzeggingen en/of beeindiging
19.1. Wanneer de klant zijn/haar producten opzegt heeft klant een opzegperiode van 1 factuurtermijn, afhankelijk van de door klant gebruikte factuurtermijn is ook de lengte van de opzegtermijn. Betaalde de klant per maand dan is de opzegtermijn een maand, betaalde de klant per kwartaal dan is de opzegtermijn per kwartaal en betaalde de klant per jaar dan is de opzegtermijn een jaar. voor hosting en jaarcontracten stream geldt artikel 17.1
19.2. Wanneer een klant opzegt voorfactuurvervaldatum zal deze factuurperiode gezien worden als opzegtermijn en wanneer klant na factuurvervaldatum opzegt zal deze dus nog een factuurperiode ontvangen als opzegtermijn. .

19.3. Ook voor de factuur van de opzegtermijn zal bij niet tijdige betaling deactivatiekosten (50 euro excl btw) gerekend worden en bij niet betalen uit handen gegeven worden aan Omnicas Incasso.

Artikel 20. Wijzigingen AV
20.1. Spotstreaming behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Spotstreaming of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 21. Reclame
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Spotstreaming dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Spotstreaming.
21.2. Indien Spotstreaming de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.


Artikel 22 Resellers.

22.1. Een reseller bij Spotstreaming mag niet onder de prijzen van Spotstreaming verhuren.
22.2 Een reselleraccount bij spotstreaming kent een opzegtermijn van 4 volledige kalendermaanden. dat wil zeggen als een klant 1 januari verloopt deze voor 1 september voorgaande aan de verloopdatum moet opzeggen, verloopt een klant 1 juli dan mot de klant voor 1 maart voorafgaande aan de verloopdatum opzeggen. Dit omdat spotstreaming de reseller gedeeltes ook tijdig dient te bestellen/verlengen i.v.m licenties en software.
22.3 Een reseller mag niet de klanten van spotstreaming benaderen of overhalen klant bij hen te worden
22.4 Bij constatering van overtreding van artikel 22.3 heeft spotstreaming het recht de diensten van reseller per direct te beeindigen zonder dat er restitutie voor het reeds betaalde dient te worden gegeven en ook heeft spotstreaming het recht 1 volledig jaartermijn aan de reseller te berekenen.
22.5 Een reselller is verplicht om de diensten die spotstreaming aanbied of hij afneemt als reseller alleen aan te bieden via de bij spotstreaming afgenomen producten, doet een reseller dit niet heeft spotstreaming het recht om per direct de diensten te beeindigen van de reseller en per afgenomen product een boete van 250 euro excl btw te rekenen alsmede een jaar vergoeding van de resellerkosten.


Artikel 23. Slotbepalingen.
23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
23.4. Partiлle nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
23.5.. Niets uit deze voorwaarden mag gekopieerd of gebruikt worden door welke particulier of bedrijf dan ook. Bij kopieeren van de voorwaarden van Spotstreaming zijn deze niet rechtsgeldig wanneer gebruikt worden op een website buiten Spotstreaming.nl. Ook is er een boete verschuldigd van Ђ 1250.00 excl B.T.W. bij constatering van overtreding van dit verbod en Spotstreaming is gerechtigd dit via juridische weg te verhalen bij de pleger.
23.6. Spotstreaming is ten alle tijde gerechtigd de diensten of producten van klant te beeindigen en/of offline te zetten bij een achterstallige betaling, ook wanneer de achterstallige betaling een ander product behelst dan het offline gezette product, immers staan de producten bij dezelfde klant geregistreerd.
23.7. Wanneer klant na 3 sommaties nog niet betaald heeft Spotstreaming het recht middels een automatisch proces de diensten te verwijderen van de server.
23.8 Het is verboden een andere stream dan die van Spotstreaming te laten horen via een encoder welke eigendom is van Spotstreaming. Bij constatering zal de stream van spotstreaming per direct worden geschorst.
23.9 De huurder van de stream van spotstreaming waarop een andere stream is doorgelinkt heeft geen recht op welke vorm van restitutie of andere genoegdoening daar deze zelf de algemene voorwaarden schaadt.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:
Spotstreaming

Hoofdstraat 36

9635 AV Noordbroek

Kvk 65518136
BTW NL174300244B03
Telefoonr: 0598
227146